پارادایم های مدیریت استراتژیک

استراتژی

ابتدا بهتر است تعریفی از پارادایم ارائه دهیم و بعد به انواع آن در حوزه استراتژی بپردازیم.

پارادایم یا paradigm که از ریشه paradeigma است، در فارسی به الگوی فکری، زیربنای فکری، چهارچوب ذهنی، شالوده فکری یا ذهنی و انگاره ترجمه شده است. یکی از تعاریف پارادایم عبارت است از: مجموعه ای از تفکرات، تصورات و ارزشها که یک بینش از واقعیت را شکل می هند.

از منظر پارادایمی در مدیریت استراتژیک سه پارادایم تجویزی، توصیفی و تلفیقی داریم. پارادایم تجویزی مربوط به قبل از دهه ۸۰ میلادی بوده، و پارادایم توصیفی بین دهه ۸۰ و دهه اوایل دهه ۹۰ شکل گرفته و پارادایم تلفیقی، از اوایل دهه ۹۰ تاکنون شالوده فکری این حوزه است.

استراتژی تجویزی کلاسیکطبق پارادایم تجویزی با مکاتب طراحی – برنامه‌ریزی – جایگاه‌یابی، اساس استراتژی بر مبنای برنامه‌ریزی استراتژیک است و می‌توان بصورت شفاف و گام به گام به تدوین و پیاده‌سازی استراتژی پرداخت و رویکردی منطقی و تحلیلی و مبتنی بر قاعده دارد. (رویکرد کلاسیک)
طبق پارادایم توصیفی، با مکاتب کارآفرینی – شناختی – یادگیری – قدرت‌گرایی – فرهنگی – محیط‌گرایی، اساس استراتژی بر مبنای تفکر استراتژیک است و با فرصت طلبی هوشمندانه و روندیابی بازار و عملکرد سریع و با رویکردی خلاق و شهودی و مبتنی بر قاعده‌شکنی عمل می‌نماییم. (رویکرد آرمانگرا | رویکرد شکل دهی | رویکرد انطباقی)
بر اساس پارادایم تلفیقی؛ با مکتب پیکربندی؛ از هر دو منظر دو پارادایم قبلی و با جمع‌بندی مکاتب مختلف، به یافتن استراتژی مناسب برای تطبیق با شرایط عمل می‌کنیم. (رویکرد تحلیل جامع)

استراتژی کسب و کارهمچنین می توانید برای مطالعه بیشتر، به مقاله استراتژی از دیدگاه مینتزبرگ و گونه شناسی استراتژی در مدیریت کسب و کار و استراتژی اقیانوس آبی مراجعه نمایید.

error: Content is protected !!